Vs- arbeten inomhus till Trestadsvillans huspaket                                

Denna beskrivning tillsammans med situtionsplan, huvudritning, beskrivning VA- arbeten i mark, ev sanitets- och värmeritning och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan mm anges i entreprenadkontraktet och PM för anbudsgivare.

 

Uppvärmningssystem enligt för objektet gällande leveransdeklaration.

Kvalitetsansvar- samordning

- Rörentreprenör skall hålla kvalitetsansvarig för egna arbeten.

- Egenkontrollplan skall upprättas

- Anmälan om inkoppling av vattenmätare skall utföras

- Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

Entreprenadomfattning

Allt material och arbete som framgår av ritning, samt objektspecifik Tolo inklusive eventuell ändringsbilaga och följande beskrivning ingår, dock med följande undantag avseende material:

-          Kök- och tvättstugemaskiner samt ev. bastuaggregat.

-          Diskbänk och tvättbänk med blandare och vattenutkastare

-          Porslin typ Wc-stolar, tvättställ och badkar med blandare och duschblandare.

-          Frånluftsvärmepump

-          Avloppsluftningspanna

-          Radiatorer med termostater

-          Golvvärmeanläggning förutom anslutningsrör från värmekälla till fördelare samt mellan fördelare och eventuell stamregleringsventil.

 

 

 

Entreprenaden skall omfatta ett fullt färdigt arbete.

Om ej annat är angivet förutsätts kommunal VA-anslutning med normaltryck eller motsvarande vid enskild VA-anläggning. ( I entreprenaden ingår ej hydrofor, pump eller tryckstegrings / reduceringsventil m.m.) Inkommande kallvattenslang förutsätts indragen i grund, med erforderlig längd till vattenmätare. Vattenmätarkonsol tillhandahålles av rörentreprenör. Eventuell backventil enligt kommunens anvisningar, skall ingå med material och arbete. Eventuell isolering ovan mark i krypgrund skall ingå. Spillvattenavlopp förutsätts indraget ca 1 meter i husgrund. Vid ledningar i mark ( under bottenplatta) ingår ej schakt och fyllningar för rör. ( Utförs av schakt-/grundentreprenör).

 

Håltagning, Inklädnader m.m.

 

Erforderlig håltagning utförs av rörentreprenör. I yttertak, bärande trästomme o.s.v. skall dock först samrådas med byggentreprenör. Avloppsluftningspannan monteras i samråd med byggentreprenör.

 

Förstärkning för kortlingar o.s.v. utföres av byggentreprenör efter anvisning av rörentreprenören. Inklädnad av avloppsrör som måste dras utanför vägg eller bjälklag utförs av byggentreprenör, dock ej i klädkammare, förråd, garage, ock liknande där rördragning sker synligt.

 

Erforderlig tätning av alla rörgenomföringar, skruvhål m.m. i våtrumsgolv och väggar utförs av rörentreprenör. Rörbrickor skall vid behov monteras vid parkettgolv och övrig golvbeläggning.

 

Förläggning av varm- och kallvatten utföres som synligt/dolt montage enligt Tolo. Om dolt montage ej är möjligt skall synligt montage utföras med förkromade rör. Erforderliga fördelningskoppel placeras under tvättställ resp. underskåp. Vid långa rördragningar ( över 12m ) skall varmvattencirkulation ingå.

 

Provning

Till kvalitetsansvarig enligt PBL

-          Provtryckningsprotokoll

-          Relationsritningar

 

Övrigt

Före arbetet påbörjas skall rörentreprenör från beställare förvissa sig om typ av värmeanläggning och vilka köks- och tvättstugemaskiner som skall installeras. Placering av värmepump samordnas med byggentreprenör, som skall montera ventilationskanaler. Portabel golvvärmecentral för igångsättning av befintligt golvärmesystem skall ingå vid behov av uttorkning av platta.