VA- arbeten i mark till Trestadsvillans Huspaket.                                  

Denna beskrivning tillsammans med situationsplan med anslutningspunkter för VA, huvudritning, sanitetsritning och övriga handklingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenadkontrakt och PM för anbudsgivare.

Denna beskrivning utgår från anslutning till kommunalt (eller motsv.) va-nät i tomtgräns eller annan anslutningspunkt som anges i handlingarna. Om annat gäller beträffande dagvatten, t e x infiltration i mark, utsläpp i dike eller motsvarande, skal även detta utföras på ett fackmannamässigt sätt samt vid egen vattentäkt eller avloppsanordning på tomt skall det närmare anges i anbud vad som ingår. (för invändig värme- och sanitetsinstallation gäller separat beskrivning).

Kvalitetsansvar – Samordning

Rörentreprenör håller kvalitetsansvarig för egna arbeten.

Egen kontrollplan skall upprättas

Vid delad entreprenad svarar schakt/grundentreprenören för samordningen.

Stuprörsplacering enligt Trestadsvillans standard detalj.

Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

 

Tillstånd

Rörentreprenör anmäler till Va-verket eller motsvarande innan inkoppling på kommunalt ledningsnät sker.

Vid annan anslutning än kommunal (projekterad och utförd av byggherren) skall anläggningen godkännas av den lokala miljö- och hälsovårdsnämnden.

 

 

Entreprenadomfattning

Allt material och arbete som framgår av ritningar och denna beskrivning ingår i entreprenaden max 8 m från husliv i en och samma rörgrav. Entreprenaden skall omfatta ett fullt färdigt arbete, inklusive provtryckning och spolning av ledningar. Material och arbete utöver 8 m från husliv utförs enligt skriftlig beställning.

Schakt och fyllningar ingår ej, ej heller dräneringsledningar för husgrund (dessa utföres av schakt- och grundentreprenör). Rör entreprenör utför finjustering av ledningsbäddar samt närvara vid kringfyllning av ledningarna, och ansvara för att den sker på rätt sätt.

Ev. upphängningsanordning för rör och flexibla skarvar m.m. som kan erfordras för pålgrundläggning eller svåra markförhållanden, ingår ej såvida ej annat skriftligt överenskommet.

Kallvattenledning

Dim. 32 mm om ej annat anges. Indrages i husgrund med erforderlig längd, som räcker fram till vattenmätare. Rörentreprenör skall tillse att frostfritt djup erhålles vid markförläggning.

Spillvattenavlopp

Markavloppsrör med erforderliga rensbrunnar. Vid torpargrund avslutas avlopp minst 1 meter innanför husliv. Betäckning över brunnar skall ingå, körbara där så erfordras. Anpassas till slutlig marknivå. Finjusteras av beställaren.

Provning

Till kvalitetsansvarig enligt PBL skall senast vid slutbesiktning överlämnas:

-          Provtryckningsprotokoll

-          Relationshandlingar