Schakt- och grundläggningsarbeten till Trestadsvillans huspaket.

Denna beskrivning  tillsammans med situtionsplan, huvudritning, grundsektion, beskrivning VS- arbeten inomhus. Beskrivning VA-arbeten i mark, och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenadkontrakt och PM för anbudsgivare. Geotekninsk undersökning tillhandahålles av bestäkllare för anbudsinfordran, grunden utföres i enlighet med denna, oavsett om annat utvisas på grundsektion.

Beställaren = Husköparen

Kvalitetsansvar- Samordning

Grundentreprenör håller kvalitetsansvarig för egna arbeten

Egen kontrollplan skall upprättas.

Vid uppdelad entreprenad, med olika entreprenörer för grund resp. husbyggnadsarbeten ovan grund, skall grundentreprenören svara för samordningsansvaret som enligt arbetsmiljölagen 3 § 7 åvilar beställaren, fram till schakt och grundläggningsarbetet är färdigt.

Grundentreprenör svarar för samordning av egna och övriga entreprnörer, tex schakt-/markarbeten, va-ledningar i mark, inkommande el-/teleserviser inklusive dragtråd och vatten och avlopp i grundplattanm.m. fram till schakt- och grundläggningsarbetet är färdigt.

 

Tillstånd, skyddsanordningar

Grundentreprenör inhämtar erforderliga tillstånd, samt uppgifter om ledningar och kablar i gatu- och tomtmark som berör entreprenaden.

Avspärrningar och övriga skyddsanordningar mot olycksfall utföres vid schaktgropar och liknande.

 

 

 

Utsättning, profiler

Beställaren bekostar och utför utsättning samt lägeskontroll i plan en gång. Denna utsättning omfattar hushörn samt koordinatbestämda kvartersgränser. Entreprenören monterar profiler samt beställer utsättning och lägeskontroll i samråd med beställaren. Entreprenör skall i dagbok kvittera övertagandet av utförd utsättning.

Utöver ovan angivna utsättning skall entrprenören utföra och bekosta all ytterliggare utsättning och ensam ansvara för riktigheten av densamma. För skadade markeringar bekostar entreprenören ny utsättning. Befintliga gränsmarkeringar, såsom tomtrörm, polygonpunkter etc., får ej rubbas. Om för arbetets utförande polygonprodukter måste flyttas, skall kommunens mätningskontor i god tid underrättas. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

 

Förutsättningar

Normal undergrund förutsättes om ej annat är skriftligt överenskommet, eller andra förutsättningar anges i geoteknisk undersökning som tillhandahålles. Trestadsvillan tillhandahåller ritningar med principsektioner och föreskrifter, grundplan med brottslaster samt ritning med måttangivelser för dörrar, fönster och VA-enheter.  Dimensionering och uppritning av grundläggning, anpassad till geoteknisk undersökning ingår i entreprenaden. Grundentreprenören skall även upprätta alla övriga beräkningar och konstruktionsritningar avseende grund och källare.

 

Entreprenadsomfattning

Entreprenaden omfattning begränsas av i objektet ingående tomtmark, om ej annat överanskommes. Allt material och arbete som framgår av objektspecifik Tolo inkl. ev ändringsbilagor, ritningar och denna beskrivning ingår i entreprenaden, med följande undantag.

-          Erforderlig väg eller förstärkning av bef. Väg fram till tomtgräns ingår ej.

-          Bergsprängning ingår ej. Ej heller pålning eller andra onormala förstärkningsarbeten, såvida inte dessa är skriftligt överenskomna i förväg.

Markarbeten

Trädfällning, röjning m.m.

Trädfällning , röjning och stubbrytning skall utföras i omfattning, som erfordras för byggnationens genomförande enligt överenskommelse med beställaren på beställarens bekostnad.

Alla träd förutom ris, och stubbar, förblir beställarens egendom. Träd upplägges på lämplig plats inom tomtmark. Ris och stubbar bortforslas på beställarens bekostnad.

Schakter

Erforderlig jordschakt ingår för hus med ekonomidelar. Rörgravsschakter för VA- och el/teleserviser ingår med 8 m från husliv. Vidare ingår schakter för markplanering 3 utanför hus.

Bortforsling av överblivna massor ingår ej. Dessa upplägges på överenskommen plats på tomten. Upplastning och bortforsling av överblivna massor utföres efter skriftlig beställning och bekostas av beställaren.

Fyllningar för hus och ledningar

Makadamfyllning ( eller likvärdigt ) skall ingå med 200 mm/m2 * byggarean, inklusive erforderlig packning samt ev. tätningslager och geotextil utföres under husgrund enligt ritning med principsektiner och detaljer. Även fyllning och kringfyllning för dräneringledning. Uppfyllning med makadam utöver 200 mm/m2 * byggarean debiteras beställaren.

Fyllning och kringfyllning för VA-ledningar (inkl stuprörsledningar), ev värmekulvert och el/teleserviser ingår med 8 m från husliv.

Återfyllning mot husgrund och resterande fyllning för rörgravar samt grovplanering av tomt till 3 meter utanför hus samt mellan hus och gata(max 8m ). För grovplanering och ev. uppfyllningar på tomt användes befintliga schaktmassor. Vid behov av ytterligare massor skall dessa tillhandahållas av beställare alt. Mot tilläggsdebitering av grundentreprenör efter skriftlig beställning.

Finplanering av tomt med matjord eller liknande ingår ej.

Gång- och körvägar

JKörbar väg på tomtmark för kranbil och lastbilstransporter skall utföras fram till max 3 meter från hus samt ev. garage och offereras separat. Uppgrusning och grovjustering för permanent garage-/carportinfart offereras separat. I övrigt ingår ej uppgrusning  o .dyl. för gång- och körvägar.

Rörledningar m.m.

Dräneringsledning runt hus utföres på tillräckligt djup med spol- / rensmöjligheter o.s.v. enligt gällande föreskrifter / principskiss. Anslutes till dagvattenbrunn.

Dagvattenavlopp

Markavloppsrör med erforderliga rensbrunnar samt dräneringsbrunn med sandfång vid egen infiltration eller avledning till dike. Vid kommunal anslutning skall dräneringsbrumm ha vattenlås och rensmöjligheter. I dräneringsbrunn skall det finnas minst 2st. anslutningar för dränering. Betäckning över brunnar skallingå, körbara där så erfordras. Anpassas till slutlig marknivå. Fijusteras av beställaren

Stuprörledningar uppdrages med dim. 110 mm till 150 mm över slutlig marknivå ( enligt gällande fasadritning) och avslutas med täcklock. Placering enligt Trestadsvillans standarddetalj.

Utvändigt spygatt i ev. källaretrappa eller motsvarande anslutes till dagvatten om ej annat anges. Inritad ytavvattningsbrunn med galler ( anslutes till dagvatten ). Vid behov kan ytterligaare brunn behöva utföras efter samråd med schakt/grundentreprenör. Extra debitaras efter skriftlig beställning.

Vid radonfarlig mark gäller särskilda föreskrifter. Skyddsslang för el/tele skall införskaffas från resp. närleverantör.

Grundläggningsarbeten

Betongarbeten

Gjutning av grundplatta, grundsulor m.m. utföres enligt grundritning med detaljer, inklusive erforderlig formsättning, armering och underliggande isolering m.m.

Betonggolv vid platta på mark respektive källargolv utföres som enskiktsgjutning ( utan finsats) med erforderlig kvalitet och jämnhet för golvbeläggning direkt på betonggolvet. Tolerans enligt tabell 43.DC/-1. Undergolv Klass A i AMA98. Ivåtutrymmen eller liknande med golv-brunn utföres fall mot brunnen. Bakfall får ej förekomma! Golvärmerör, som ingår i Trestadvillans husleverans eller i rörentreprenaden och monteras av rörentreprenör, ingjutes efter samråd med denne. Altanplintar och plintar för balkong- och takpelare gjutes enligt grundritning, inklusive stolphållarbeslag.

Murningsarbeten

Murning av källarväggar resp. krypgrund muras enligt principsektion, inklusive erforderliga balkar och ventilgaller.

Putsning resp. slamning och hålkärl under mark utföres utvändigt på kantblock resp. källarväggar och lrypgrund. BVid dörrar och fönster i källarväggar utföres erforderligt putskomplettering efter inmontering av snickeri och fönsterbleck. Invändig puts på källarväggar ingår, dock ej där tilläggsisolering skall göras. Under platta på mark resp. källargolv utföres markisolering enligt principsektion med detaljer. Kant sioleringsblock vid platta på mark enligt principsektion med detaljer.

Tätskikt utvändigt källarvägg

Utvändigt tätskikt enligt system Platon eller likvärdigt.

Platfolie i grund

Invändigt i krypgrund utlägges 0,20 mm ålderbeständig plastfolie. Avslutas 50mm från grundmurar och punkteras i lågpunkter. Förankras med små stenar.

Inspektionslucka

Till krypgrund utföres inspektionslucka på lämligt ställe i grundmur, anordnas så att vatten ej leds ner i grund.

Utvändig källartrappa, stödmur m.m.

Ev. utvändiga trappor och stödmurar ingår ej.

Garage/förråd, carport

Grundplattan till garage/förråd utföres med detaljer, stålslipat golv. Vid ev. golvbrunn utföres lokalt fall ca 0,5 meter runt brunn, om ej annat är överenskommet. Bakfall får ej förkomma!

Till carport gjutes plintar inklusive stolphållarbeslag enligt ritning och marken avgrusas