Kakel-/Klinkersarbeten till Trestadsvillans Huspaket.

Denna beskrivning tillsammans med situationsplan, huvudritning, ev rumsbeskrivning, objektspecigfik Tolo och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenadkontrakt och PM för anbudsgivare.

Beställaren = Husköparen

Entreprenaden

I anbud anges omfattning som ingår i entreprenaden, tex allt enligt denna beskrivning.

Byggentreprenören håller kvalitetsansvarig för egna arbeten.Kvalitetsdokument skall upprättas samt överlämnas till byggherren. Byggentreprenören svarar för samordningsansvaret som enligt Arbetsmiljölagen 3 § 7 åvilar beställaren. Gäller från och med att arbete påbörjas som ingår i entreprenaden. Byggentreprenören svarar för samordning av egna och underentreprenörers arbeten. Byggentreprenören anmäler till besiktningsman att slutbesiktning kan ske. ( samtliga entreprenadarbeten skall vara färdigställda). Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

Förutsättningar

Provisorisk framdragen el, vatten och värme skall finnas på byggplatsen.

Entreprenadomfattning

Allt material och arbete som framgår av ritningar, ev rumsbeskrivning, objektspecifik Tolo och denna beskrivning ingår i entreprenaden med följande undantag:

-          Husleverans enligt för objektet gällande leveransdeklaration, kompletterande tillval/frånval till dito enligt Tolo.

-          Entreprenör skall omhänderta och borttransportera eget byggavfall.

-          Erforderlig uppvärmning och uttorkning, ingår i byggentreprenaden. ( Elström bekostas av beställaren).

 

 

 

Kakel- och klinkerbeläggningar

-          Våtrum utföres enligt GVK:s anvisningar.

-          Entreprenasden skall omfatta leverans och montering av kakel/klinker inklusive tätskikt, fix, fog.

-          Plattor skall ingå i prisklass upp till 250 kr/kvm smt med normal läggning. Plattstorlek 15*20cm.

-          Kakel i fönstersmygar i bad, wc  skall ingå inklusive ytterhörnlist. Undre smyg i fall.

-          I priset skall ingå Kakel/klinker i bad, wc  (kakel på snedvägg endast vid duschplats).

-          Slukrist inklusive eventuella förhöjningar skall ingå.

-          Klinker i klädvård ( inklusive sockel ) samt entré.

-          Kakel i stänkskydd vid köksbänk ( 3 rader, 1 extra rad vid golvspis).

-          Vid fönster i anslutning till köksbänk skall kakel även sättas i smyg inklusive ytterhörnlist.

-          Fallspackling av våtrum skall ingå med material och arbete enligt GVK:s anvisningar.

-          På träbjälklag skall fallspackling ingå med material och arbete enligt GVK:s anvisningar.

Övrigt

Kvalitetsdokument skall överlämnas till byggherren senast vid slutbesiktning.