Byggnadsarbeten till Trestadsvillans huspaket.

 

Denna beskrivning tillsammans med situationsplan, huvudritning, ev. rumsbeskrivning, objektspecifik TOLO och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbuds­infordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenad­kontrakt och PM för anbudsgivare.

 

Beställaren = Husköparen.

 

Anbud

I anbud anges omfattning som ingår i entreprenaden, t.ex. allt enligt denna Byggbeskrivning (inklusive plåt-, mattläggnings- och kakelarbeten).

I entreprenaden kan även ingå elinstallation, vs-installation, schakt- och grundläggning . Omfattning skall anges i anbud. (Separata beskrivningar finns för dessa entreprenader).

 

Kvalitetsansvar - samordning

Byggentreprenören håller kvalitetsansvarig för egna arbeten.

Egenkontrollplan skall upprättas. Förslag finns som sista sida.

Byggentreprenören svarar för samordningsansvaret som enligt Arbetsmiljölagen 3 § 7 åvilar beställaren. Gäller från och med att arbete påbörjas som ingår i entreprenaden.

Byggentreprenören svarar för samordning av egna och underentreprenörers arbeten.

I samråd med beställare tillkallas skorstensfejarmästare för godkännande av imkanal och i förekommande fall rökkanal. Bekostas av beställaren.

Byggentreprenören anmäler till besiktningsman att slutbesiktning kan ske. (Samtliga entreprenadarbeten skall vara färdigställda).

Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

 

Förutsättningar

-          Elström (20 amp.) skall finnas inom 30 meter från husgrund och bekostas av beställare.

-          (Elmätarskåp för byggström ingår normalt i elentreprenaden).

-          Provisorisk elcentral med jordfelsbrytare för egna och underentreprenörers arbeten skall ingå i entreprenaden.

-          Grunden skall vara utförd i enlighet med Trestadsvillans principgrundritning med angivna längd- och höjdtoleranser så att onormala uppkilningar o.s.v. ej erfordras. Återfyllning skall vara utförd enligt gällande fasadritning.

-          Grovplanering skall vara utförd till 3 meter utanför hus och mellan hus och gata.

-          Körbar väg skall finnas för kran och lastbilar, till högst 3 meter från hus och eventuellt garage. Framkomlig väg skall finnas till tomten för kran och lastbilstransporter med axel resp. boggietryck 10/16 ton samt fri höjd 4,5 m. Om ej 24 meters lastbil med släp kan köra fram till tomten skall entreprenören ombesörja omlastning från släp till dragbil.

-          Lossningstid över 4 timmar som debiteras från Trestadsvillan p.g.a. omlastning eller andra faktorer som ej orsakats av byggentreprenören, bekostas av beställaren.

 

ENTREPRENADOMFATTNING

Allt material och arbete som framgår av ritningar, ev. rumsbeskrivning, objektspecifik TOLO och denna beskrivning ingår i entreprenaden, med följande undantag:

Husleverans enligt för objektet gällande leveransdeklaration, kompletterande tillval/frånval till dito enligt TOLO.

Syll inklusive sylltätning skall ingå i entreprenaden med material och arbete.

Mobilkran för montering av husstomme och ev. lyft av takpannor m.m. ingår i entreprenaden.

Byggentreprenör skall omhänderta och borttransportera byggavfall alternativt tillhandahålla och bekosta container (20 m3 inklusive tre tömningar) för motsvarande inklusive tippavgifter.

Erforderlig uppvärmning och uttorkning, samt vid behov avfuktning, för målning och mattläggning m.m. ingår i entreprenaden. (Elström bekostas av beställaren).

 

Lossning, mottagningskontroll m.m.

Före montering av husstommen påbörjas, skall grundens mått och höjdtoleranser kontrolleras.

Byggentreprenören övertar beställarens ansvar för lossning och mottagningskontroll av husleveransen enligt "Leverans- och försäljningsvillkor" från A-hus, samt ansvarar för materialets förvaring och täckning. Blankett ”Mottagningskontroll” skall ifyllas och insändas till Trestadsvillan. Erforderlig personal för lossning samt presenningar, underlägg, strö m.m. ingår i entreprenaden.

Leveransmottagning inkl. mottagningskontroll av elmaskiner, porslin och liknande från Trestadsvillan ingår i bygg­entreprenaden, liksom förvaring fram till installation av elektriker resp. rörläggare. Returnering av returemballage, lastpallar etc. skall ingå i entreprenaden.

 

UPPFÖRANDE

Montering av byggsats

Utföres på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med monteringsritningar från Trestadsvillan samt i tillämpliga delar enligt AMA 98. I entreprenaden ingår även montering av allt material redovisat i leveransdeklaration och tillval till d:o enligt TOLO. Påbörjat montage skall vid kraftigt regnväder skyddas. Vid risk för regn skall påbörjat montage hållas väderskyddat vid ej pågående arbete.

 

Putsfasad

Fasadputs utföres som tunnputs på putsbärare med bakomliggande ventilering typ STO-Ventec eller likvärdigt typgodkänt utförande. Utföres mot separat beställning.

 

Öppen spis, braskamin m.m.

Komplett leverans och montering av öppen spis, braskamin m.m. (som ej ingår från Trestadsvillan). I anbud anges fabrikat och typ av braskamin eller motsvarande. I entreprenaden skall ingå golvplåt eller likv. samt komplett skorsten, inklusive ev. schaktinklädnad, fundament från grund/källare samt takhuv med underbeslag. Även erforderliga taksteg och ev. plattform med skyddsanordningar för sotning m.m.

 

Plåtslageriarbeten

Leverans och montering av plåtslageriarbeten utöver vad som ingår i leverans från Trestadsvillan. Utförande typ Plåtisol i standardkulör enligt överenskommelse med beställare. Underbeslag och tätning med fogmassa där så erfordras. Omfattning enligt ritning i förekommande fall enligt följande:

 

-          Dörr- och fönsterbleck vid putsade väggar eller fasadtegel m.m.

-          Beslag vid anslutning mellan tak och vägg (gäller runt takkupa och liknande)

-          Beslag (skopa) till vinkelränna, som avslutas i takyta

-          Plåttäckning av t.ex. gavelburspråk, takkupor m.m. Låglutande tak.

-          Skorstensbeslag (där takhuv ej medföljer från skorstensleverantör)

-          Intäckning av balkong inkl. bjälklagskanter och vägganslutning. Plåtkvalitet och skarvning m.m. skall vara utförd med hänsyn till lutning på balkongen. (Utanpåliggande balkonger på stolpar och motsvarande plåttäcks normalt inte).

-          Ev. sockelplåt och dyl. vid anslutning av yttertrappa m.m. (Endast om så anges i anbud).

 

Kakel- och klinkerbeläggningar

Leverans och montering ingår med omfattning och fabrikat/typ enligt anbud eller rumsbeskrivning. Våtrum utföres enligt GVK:s anvisningar.

Om ej annat anges ingår 3 rader vitt kakel 15x20 cm till stänkskydd bakom bänkar i kök (och en rad extra vid golvspis).

 

Mattläggning till väggar och golv

Leverans och montering ingår enligt nedan, om ej annat anges i anbud eller rumsbeskrivning. Erforderligt underarbete (spackling, slipning m.m.) ingår i entreprenaden. Bakfall får ej förekomma i våtrummet. Våtrum utföres enligt GVK:s anvisningar.

 

-          Våtrumsmatta med svetsade fogar på väggar i bad och duschrum typ Tarkett Våtvägg.

-          Våtrumsgolv med svetsade fogar och uppdragen sockel 100 mm i tvätt, bad, dusch och ev. bastu, typ Tarkett Våtgolv.

-          Golv i torra utrymmen plastmatta Tarkett om ej parkett ingår från Trestadsvillan enligt TLD.
I diskbänkskåp skall våtsäkring, medlevererad från Trestadsvillan, monteras.

(Till pannrum, garage och därtill hörande förråd ingår ej golvbeläggning).

 

ÖVRIGT ARBETE

-          Krypgrund rensas från organiskt material.

-          Rörgenomföringar i blindbotten tätas.

-          Avemballering av elmaskiner samt montage av tippskydd.

-          Kortlingar enligt närmare anvisning från rörentreprenör.

-          Inklädnad av rörschakter i primärutrymme.

-          Avtätning runt uppkommande golvvärmerör vid golvvärmefördelare.

-          Montering av huvudentrédörr.

-          Injustering av fönster och dörrar före avlämnande eller besiktning. Kontroll göres av ytterdörrars karmsidor, så att dessa sitter i lod.

-          Efter anmodan från el-entreprenören skall håltagning, montering, avtäckning och tätning för fasadmätarskåp utföras i samråd med el-entreprenören. (Gäller GU-fasad).

 

ÖVRIGT

Utöver ovanstående kan ytterligare arbeten ingå i byggnadsentreprenaden.

Följande är exempel på arbeten som normalt inte ingår. För att ingå skall de anges och beskrivas i anbudet. (Jfr även tidigare betr. generalentreprenad).

 

-          Slutstädning och rengöring före inflyttning

-          Markiser, persienner och invändiga gardinbeslag, dörrstoppar m.m.

-          TV-antennanläggning

-          Utvändiga trappor och ev. räcken, utvändiga stödmurar, staket m.m.