El- arbeten till Trestadsvillans Huspaket

Denna beskrivning tillsammans med situationsplan, huvudritning, el-ritning/generell rumsbeskrivning och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Entreprenören får i samråd med byggherren byta ut angivet fabrikat på utrustning m.m. mot likvärdigt.  Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenadkontrakt och PM för anbudsgivare.

Förutsättningar – byggnadsstomme, rördragning m.m.

Byggstasens utförande och prefabriceringsgrad enligt för objektet gällande leveransdeklaration.

Eldragning utföres huvudsakligen i innertak och innerväggar. Itak dras elrör underifrån i glespanel. När våningsytterväggar levereras med färdig insida inklusive elrör ich – dosor avslutas elrör rakt upp med rörmuff.

Övriga lamputtag och kopplingsdosor får utföras i innertak eller angränsande innerväggar.

Entreprenadomfattning

Allt material och arbete som framgår av ritning och följande beskrivning ingår, dock med följande undantag avseende material ( i klädkammare och klädvård, wc, bad samt bänkbelysning i kök skall dock armaturer ingå):

-          Köks- och tvättstugemaskiner samt ev. bastuaggregat eller ahndukstork

-          Ev. centraldammsugaranläggning

-          Ventilations- och värmeanläggning med tilhörande termostater och styrutrustning

-          Belysningsarmaturer

-          El-radiatorer

Beträffande elmaskiner ingår inkoppling och provning. Godsmottagning och förvaring av maskinerna ingår ej, såvida inte dessa levereras av elentreprenören.

Byggström

Elentreprenör tillhandahåller och monterar minst 25 amp. Elmätarskåp för byggström, innehållande uttag 16 amp. (400 V) med jordfelsbrytare. Ansökan till eldistributören för provisorisk el skall ombesörjas av elentreprenören. Byggström samt in- och urkopplingsavgifter från elditributören skall bekostas av beställare.

El- resp. teleförsörjning, elcentraler

Elentreprenör  ombesörjer anmälan till elditributören och dimensionerar inkommande servisledning i samråd med el- resp teleditributör.

Fasadmätarskåp fabr. GARO VIN 1-25 är fabriksmonteras. ( GU-fasad löslev). Erforderlig utrustning i skåp skall levereras  och monteras av elentreprenören, gäler även överlämningspunkt för tele. Vid friliggande garage/förråd placeras fasadmätarskåpet där, omingetr annat överenskommits. Anslutningsledning skall plåtskyddas på grund mellan mark och underkant väggpanel.

Elxcentral av fabr. Hager typ normalcentral med erforderliga automatsäkringar och jordfelsbrytare (2 st). Erforderlig kabel och skyddsrör i mark till huvudbyggnaden. Reservåplats skall finnas för 6 st. enpoliga automatsäkringar. Om i byggnaden finns framtida inredningabar vind eller liknande tillkommer 3 st enpoliga automatsäkringar.

Rör- och installationsförläggning

Om ej ritning anger annat skall all installation utföras infälld. Vid oisolerade väggar och tak i tex garage/förråd utföres utanpåliggande installation.

Erforderliga håltagningar i väggar, bjälklag och tak utföres av elentreprenör. Vid genomgång av ytterväggar, grundmurar och liknande skall erforderlig tätning utföras. Gäller även vid genomföring i invändig plastfolie.

Entrésignal

Entrésignal typ Ding-Dong

Tv/teleanläggning

Tomrör för radio/tv antenn avslutas i vindsutrymme, om ejannat är överenskommet. Dosor för antennuttag förses med tätlock. ( Kbel och övrig installation för radio och TV ingår ej).